Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw od wykluczenia

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - inwentaryzacja powykonawcza

Załącznik nr 4 do SIWZ - zakres postępowania

Załącznik nr 4 - zakres postępowania - rysunek

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 6 - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6a - informacja o doświadczeniu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia

Załącznik nr 8 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 9 - propozycje materiałowe

Załącznik nr 10 - wzór umowy

Załącznik nr 11 - harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

Załącznik nr 11a - harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

Załącznik nr 11b - harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

Załącznik nr 12 - zestawienie elementów robót

Załącznik nr 12a - zestawienie elementów robót

Załącznik nr 12b - zestawienie elementów robót

Załącznik nr 13 - wzór gwarancji

Załącznik nr 14 - zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 15 - lista ubezpieczycieli

Załącznik nr 16 - do SIWZ - B5 i B6

Załącznik nr 17 - oświadczenie podwykonawcy

Załącznik nr 18 - wzór oświadczenia płatności

Załącznik nr 19 - wzór raportu

Załącznik nr 20 - wykaz pracowników fizycznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Projekt zagospodarowania terenu projekt zamienny - rysunek

Projekty zagospodarowania terenu

Przedmiary

Dokumentacja zamienna

Budynek nr 5

Budynek nr 6

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Dokumentacja uzupełniająca z dnia 09.06.2020 r.

 

Zmiana SIWZ z dnia 10.06.2020

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.06.2020 r.

Kolorystyka klatek schodowych

Uzupełnienie pytań i odpowiedzi z dnia 10.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.06.2020 r.

Rozstrzygnięcie przetargu 14 07 2020